>
Name
Tags
DA
PA
TF
CF
RD
DR
RD
Age
Reg
Note
Price
2153
34
36
5
14
134
25
182
2004
Dynadot
Crypto. Premium Name
2500
2204
27
36
13
15
145
25
204
2017
NameBright
Alexa 2.1M. Crypto
1500
2213
33
32
10
18
101
23
131
2017
NameBright
Finance, Crypto. Premium Name
1500
2216
35
33
8
11
114
28
172
2004
NameBright
wiki's. Crypto
1500